ALGEMENE VOORWAARDEN FREEDREAMS GmbH 

 

Artikel 1:   Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Freedreams      : Freedreams GmbH., statutair gevestigd te Kleve, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
                            HRB 16686, handelend onder de namen: Daydreams, Freedreams, Daydreams Classic, Daydreams
                            Family
en Daydreams Wellness.

Koper               : de consument of het bedrijf dat een Hotelcheque online koop via Freedreams  maximaal 3
                           hotelovernachtingen.

Overeenkomst  : de overeenkomst tussen Freedreams en Koper betreffende de koop van één of meerdere Hotel-
                           cheque(s)

Hotelcheque     :  recht om maximaal 3 nachten (per voucher) in een partner hotel van Freedreams te overnachten,
                            waarbij Koper zich verplicht om de vooraf gepresenteerde prijs voor het half-pension direct in het
                            gekozen hotel te betalen.

Jaarkaart           : (ook Dreamcard genoemd) recht om een ongelimiteerd aantal nachten gedurende één jaar na
                            aankoopdatum te overnachten in een partner hotel van Freedreams, waarbij Koper zich verplicht
                            om de vooraf gepresenteerde prijs voor het half-pension direct in het gekozen hotel te betalen.

 

Artikel 2:   Algemeen, totstandkoming Overeenkomst(en)

                 

 1.         Alle door Freedreams gedane aanbiedingen, met Koper gesloten Overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan,
          krachtens welke Freedreams producten en diensten verkoopt en levert van welke aard dan ook, worden beheerst
          door deze Algemene Voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
          met door Freedreams ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de Overeenkomst(en).

2.2      Freedreams treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de koop van Hotelcheques en Jaarkaarten en is
           derhalve geen partij bij de koop en uitvoering van de inhoud van een Overeenkomst.

2.3      Koper is verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van gegevens die hij/zij zelf invoert en die op de
           Hotelcheque/Jaarkaart staan vermeld. Onjuiste en/of onvolledige gegevens op een Hotelcheque komen volledig voor
           rekening en risico van Koper. Indien Koper kennis heeft van onjuiste gegevens op de Hotelcheque, dan dient zij
           terstond Freedreams daarover te informeren. Freedreams zal zich inspannen om Koper bij wijzigingen te ondersteunen.

2.4      Gekochte Hotelcheques kunnen niet worden geretourneerd. Op de Overeenkomst is artikel 6:230p sub e Burgerlijk
           Wetboek van toepassing. Indien de Hotelcheque niet wordt gebruikt tijdens de duur van de geldigheid, heeft Koper
           de mogelijkheid de Hotelcheque tegen betaling te verlengen voor dezelfde periode.

2.5      Indien Freedreams twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door Koper ingevoerde gegevens en/of het door
           Koper gebruikte betaalmiddel/bankrekening, dan heeft Freedreams het recht om de Overeenkomst niet tot stand te
           laten komen respectievelijk te ontbinden en de Hotelcheque online voor derden aan te bieden. Freedreams zal Koper
           hiervan op de hoogte stellen.

2.6      Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover Freedreams de afwijking(en)
           uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden, welke de inkoop- en levering van Koper
           beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de Overeenkomst van toepassing zijn
           verklaard. Afwijking(en), welke op de Overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende Overeenkomst en
           niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Freedreams en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
           overeengekomen.

2.7      Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen op de website van Freedreams worden weergegeven en gelden >
           voor de lopende en nieuwe Overeenkomst(en).

2.8      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig en/of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige
           bepalingen onverminderd van kracht. De vervangende/aangepaste bepaling zal worden gewijzigd in lijn van het doel
           en de strekking van de te vervangen bepaling.

2.9      Het accepteren van een aanbieding dan wel het aangaan van de Overeenkomst houdt in dat Koper de toepasselijkheid
           van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

Artikel 3:   Levering, risico

 

 1.         Tenzij anders is overeengekomen, zullen Hotelcheques/Jaarkaarten direct na betaling digitaal worden verzonden naar
          het door Koper opgegeven emailadres.

3.2      Na verzending van de Hotelcheque/Jaarkaart berust het risico van verlies, diefstal en of misbruik van de Hotelcheque/
           Jaarkaart bij Koper. Koper is verantwoordelijk voor het controleren van tijdig ontvangst van de Hotelcheque(s)/Jaarkaart.
           Indien de Hotelcheque/Jaarkaart niet binnen 48 uur op het door Koper opgegeven emailadres is ontvangen, dan dient
           Koper Freedreams hiervan onverwijld te informeren. Het niet (tijdig) informeren komt voor rekening en risico van Koper.

 

Artikel 4:   Prijzen, informatie, betaling

 

 1.         De op de website weergegeven prijzen, beschrijvingen en beschikbaarheid is informatie welke Freedreams van hotels
          en locaties ontvangt en namens hen online plaatst. De gepresenteerde voornoemde informatie wordt vrijblijvend en
          onder voorbehoud van wijzigingen verstrekt

      4.2        Alle op de website van Freedreams weergegeven prijzen zijn inclusief overnachting en exclusief, eten en drinken
                   (verplicht), toeristenbelasting, overige genuttigde consumpties en of optioneel door het hotel of derden aangeboden
                   services of faciliteiten en andere toeslagen.

      4.3       Betaling van de Hotelcheque/Jaarkaart vindt plaats door middel van de op de website door Freedreams aangegeven
                  wijze. Aan de bestelling en betaling van een Hotelcheque kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

 

     4.4        Indien en voor zover met betrekking tot bepaalde diensten en producten op factuurbasis wordt gewerkt, dan dienen
                  betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

    4.5        Producten en diensten die op factuurbasis gekocht worden, zijn automatisch gedeactiveerd en kunnen niet gebruikt
                 worden. Na verwerking van de betaling zal het product en/of de dienst door Freedreams BV geactiveerd worden.  
                 Freedreams heeft het recht om bij het sluiten van de Overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de 
                 factuur te verlangen, alvorens tot levering van de Hotelcheque/Jaarkaart over te gaan. Freedreams is gerechtigd
                de levering van de Hotelcheque/Jaarkaart bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot
                (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Freedreams
                tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de factuur de wettelijke vertragingsrente en
                € 20,00 administratiekosten te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit
                handen wordt gegeven, welke kosten worden berekend conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 5:   Aansprakelijkheid, overmacht

 

5.1      Freedreams kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming
           van de Overeenkomst door een hotel/locatie. Evenmin kan Freedreams aansprakelijk worden gesteld door handelen
           of nalaten van derden, waaronder (doch niet beperkt tot) een hotel/locatie.

5.2      Voor wijzigingen in beschikbaarheid van hotelkamers kan Freedreams nimmer worden aangesproken. De nakoming
           van een Hotelcheque/Jaarkaart is een handeling tussen Koper en het betreffende hotel/ de locatie.

5.3      Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Freedreams in de nakoming van de Overeenkomst zal Koper
           Freedreams in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten.
           In dat geval is Freedreams nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

5.4      Onder overmacht wordt verstaan: elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst
           redelijkerwijs niet van Freedreams kan worden verlangd en/of welke buiten de schuld van Freedreams ligt en
           evenmin in haar risicosfeer is ontstaan. Freedreams zal Koper onverwijld waarschuwen, indien zich bij haar een geval
           van overmacht voordoet.

5.5      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat Koper een volgens
           hem/haar aan Freedreams toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan
           Freedreams heeft gemeld. De totale aansprakelijkheid van Freedreams is te allen tijde beperkt tot de waarde van
           de Overeenkomst, zijnde de betaalde prijs door Koper.

 

Artikel 6:   Intellectueel eigendom, privacy

 

       6,1     Alle door Freedreams in beheer bestaande websites worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het
                 exclusieve eigendom van Freedreams. Alle gegevens op deze websites, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten,
                 data, te downloaden producten, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of HTML-code,
                 worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom
                 van Freedreams of derden.

      6.2      Het is Koper niet toegestaan een Hotelcheque/Jaarkaart te vervalsen, te vermenigvuldigen met de intentie vaker te
                 gebruiken dan waarvoor is betaald. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht
                 van Freedreams aan Koper.

     6.4      Koper wordt bij het tot stand komen van de Overeenkomst geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring
                van Freedreams, zoals weergegeven op de website(s) van Freedreams en in te stemmen met de daarin beschreven
                verwerkingen van de door hem/haar opgegeven persoonsgegevens.

 

Artikel 7:   Garantie, Reclame

 

7.1      Reclames in het algemeen en klachten over Hotelcheques/Jaarkaarten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de
           betreffende Hotelcheque/Jaarkaart schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Freedreams kenbaar
           te worden gemaakt. Freedreams heeft enkel de verplichting om de klacht bij het betreffende hotel/de locatie kenbaar
           te maken.

7.2      Voor miscommunicatie, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge
           van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Freedreams en Koper, dan wel
           tussen Freedreams en derden (voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Freedreams en Koper), is
           Freedreams niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van
           Freedreams.
 

Artikel 8:   Geschillen, toepasselijk recht, vindplaats voorwaarden

 

8.1      Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met
           betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk
           zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar
           Freedreams gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

8.2      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer HRB 16686, zijn
           vindbaar op de website van Freedreams en worden op verzoek toegezonden per email.