Registreren

*
U bezit reeds een jaarkaart? Geef dan hier uw nummer in.
 
Heeft u al een hotelcheque?
Helpdesk hotels@daydreams.com
Ma-Vr, 9-18 uur
Waarheen?
duur
3 Nachten
  • 1 nacht
  • 2 nachten
  • 3 nachten
zoek periode
Aankomst
Vertrek
vast
flexibel
Aantal personen | kamer
2 volwassenen,
0 kinderen
1 kamer

Kamer 1

Meerdere personen en meerdere kamers boeken.

Met meerdere personen of meerdere kamers boeken? Hiervoor heeft u meerder cheques of een Dreamcard nodig. Gelieve in te loggen of te registreren en uw producten in uw profiel op te slaan. Hierna kunt u met meerdere personen in meerdere kamers boeken. 

Naar de shop

 

Privacyverklaring

Hieronder informeren wij u volgens de wettelijke voorschriften - in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming van de EU- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG beschikbaar op website) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1527152699969&uri=CELEX%3A32016R0679  – over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf.

Inhoudsopgave:

I. Algemene informatie

1.Belangrijke termen

2.Toepassingsbereik

3.Verantwoordelijke

4.Toezichthouder voor gegevensbescherming

II.De gegevensverwerking in detail

1.Algemene informatie m.b.t. de gegevensverwerking

2.Onze Service benaderen

3.Klanten-Feedback

4.Tracking

5.Plug-ins voor sociale media

III.Rechten van betrokkene

1.Recht tot intrekking

2.Recht op informatie

3.Recht op correctie

4.Recht op uitwissing van gegevens („Recht om te worden vergeten”)

5.Recht op beperking van de verwerking

6.Recht op gegevensoverdraagbaarheid

7.Recht tot intrekking bij toestemming

8.Recht op beroep
 

I. Algemene informatie

In dit onderdeel van de privacyverklaring vindt u informatie over het toepassingsbereik, over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, zijn/haar toezichthouder voor gegevensbescherming and over de beveiliging van de gegevens. Daarnaast verklaren wij eerst de belangrijke termen die in de privacyverklaring worden gebruikt.
 

1.Belangrijke termen

Browser: Computerprogramma voor het weergeven van websites (bijv. Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: Tekstbestanden die de opgeroepen webserver op de computer van de gebruiker plaatst via de gebruikte browser. De opgeslagen Cookie informatie kan beide zowel een identificerend kenmerk (Cookie-ID), dat gebruikt wordt voor herkenning, als ook inhoudelijke informatie bevatten zoals login-status of informatie over bezochte websites. Bij latere, nieuwe bezoeken stuurt de browser de Cookie informatie van deze site met elke aanvraag terug naar de webserver. De meeste browsers accepteren Cookies automatisch. U kunt Cookies beheren met behulp van de browserfuncties (meestal onder “Opties” of “Instellingen”). Daarmee kan het opslaan van Cookies worden gedeactiveerd, in individuele gevallen van uw toestemming afhankelijk worden gemaakt of op een andere wijze worden beperkt. U kunt Cookies ook op elk moment verwijderen.

Derde landen: Landen buiten de Europese Unie (EU)

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?id=1527152699969&uri=CELEX%3A32016R0679

Persoonsgegevens: Alle informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij/zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name door middel van associatie met een identificerend kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, met locatiegegevens, online identificatie of met een of meerdere speciale kenmerken, die de weerspiegeling van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn.

Profilering: Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van die persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, de verblijfplaats of de verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Services: Onze aanbiedingen waarop deze privacyverklaring van toepassing is (zie toepassingsbereik).

Tracking: Het verzamelen van gegevens en hun evaluatie met betrekking tot het gedrag van bezoekers van onze services.

Tracking technologieën: Tracking kan zowel via de activiteitenverslagen (logbestanden), die op onze webservers zijn opgeslagen en door middel van gegevensverzameling vanaf uw eindapparaat via pixels, cookies en vergelijkbare Tracking technologieën.

Verwerking: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, de organisatie, ordenen, bewaren, bewerken of wijzigen, rippen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Pixel: Pixels worden ook pixeltags, trackingpixels, webbakens of webbugs genoemd. Dit zijn kleine, onzichtbare afbeeldingen in HTML-e-mails of op websites. Als een document wordt geopend, dan wordt deze kleine afbeelding van een server op het Internet geladen waarbij het downloaden daar wordt geregistreerd. Zodoende kan de beheerder van de server zien of en wanneer een e-mail werd geopend of een website werd bezocht. Deze functie wordt meestal gerealiseerd door het oproepen van een klein programma (Javascript). Zo kunnen bepaalde soorten van informatie op uw computersysteem herkend en doorgegeven worden, bijvoorbeeld de inhoud van Cookies, tijd en datum van de site oproep en een beschrijving van de site, waarop de pixeltag zich bevindt.
 

2.Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende aanbiedingen:

●            onze Online aanbieding „Freedreams GmbH“ (website), met name beschikbaar via de site zichtbaar op
              www.freedreams.de

●            telkens als er verder vanuit een van onze aanbiedingen (bijv. websites, subdomeinen, mobiele
              applicaties, webservices of participatie in sites van derden) gerefereerd wordt op de
              privacyverklaring, onafhankelijk op welke manier u het oproept of gebruikt.

Al deze aanbiedingen worden gezamenlijk “Services” genoemd.
 

3.Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking - degene die beslist over de doeleinden en verwerkingsmiddelen van persoonsgegevens - met betrekking tot de Services is:

Freedreams GmbH

Kalkarer Str. 81

47533, Kleve,  (NRW),

Duitsland

Telefoon:+49 781-639 6100

E-mail: freedreams@datenschutzanfrage.de
 

4.Toezichthouder voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming via de in punt 3 genoemde contactgegevens, t.a.v. Afdeling gegevensbescherming, of via freedreams@datenschutzanfrage.de.

II.De gegevensverwerking in detail

In dit onderdeel van de privacyverklaring informeren wij u uitvoerig over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze Services. Voor een betere duidelijkheid splitsen wij deze gegevens volgens bepaalde functionaliteiten van onze Services. Tijdens het normale gebruik van de Services kunnen verschillende functionaliteiten en daardoor ook verschillende verwerkingen achtereenvolgens of tegelijkertijd een rol spelen.

1.Algemene informatie m.b.t. de gegevensverwerking

Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle hieronder beschreven verwerkingen van toepassing:

a) Geen verplichting voor het verstrekken en gevolgen voor het niet verstrekken

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven en u bent niet verplicht gegevens ter beschikking te stellen. Wij informeren u ten behoeve van het invoerproces als de verstrekking van persoonsgegevens voor de respectievelijke service noodzakelijk is (bijv. door de vermelding van “verplicht veld”). Het gevolg van het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens is dat de betreffende service niet kan worden geleverd. In voorkomend geval heeft het niet verstrekken eventueel als gevolg dat wij onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit kunnen leveren.

b) Toestemming

In verband met de hieronder vermelde verwerkingen hebt u in verschillende gevallen de mogelijkheid om ook uw toestemming te geven voor verdere verwerkingen (zo nodig voor een gedeelte van de gegevens). In dit geval informeren wij u afzonderlijk met betrekking tot het verstrekken van de respectieve toestemmingsverklaring over alle voorwaarden en de reikwijdte van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze verwerkingen nastreven. De verwerkingen, gebaseerd op uw toestemming, worden daarom hier niet opnieuw gespecificeerd (Art. 13, lid 4 AVG).

c) Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Als wij gegevens doorgeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Unie, dan vindt de doorgifte uitsluitend plaats onder naleving van de wettelijk geregelde voorwaarden voor ontvankelijkheid.

Als de doorgifte van de gegevens aan een derde land niet wordt gebruikt voor de uitvoering van ons contract met u, wij geen toestemming van u hebben, de doorgifte niet noodzakelijk is voor de indiening, uitvoering of verdediging van wettelijke rechten en ook geen andere uitzonderingsregeling krachtens Artikel 29 AVG van toepassing is, geven wij uw gegevens alleen door aan een derde land als een adequaatheidsbesluit krachtens Artikel 45 AVG of toepasselijke garanties krachtens Artikel 46 AVG beschikbaar zijn.

Een van deze adequaatheidsbesluiten is het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie gedateerd 12 juli 2016  over het zogenaamde “EU-VS privacyschild” (“Privacy Shield) voor de Verenigde Staten van Amerika.Voor doorgiften aan ondernemingen, die zijn gecertificeerd volgens het EU-VS privacyschild, wordt in het algemeen het niveau van gegevensbescherming in de zin van Artikel 45 AVG voldoende geachte.

Alternatief of aanvullend creëren de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, welke door het besluit van de Europese Commissie zijn aangenomen, met de ontvangende instantie passende garanties krachtens Artikel 46, lid 2, sub c) AVG, alsmede een passend niveau van gegevensbescherming. Kopieën van de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn beschikbaarop de website van de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-  protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

d) Hosting bij externe dienstverleners

Onze gegevensverwerking wordt op grote schaal uitgevoerd door de inschakeling van zogenaamde hosting dienstverleners, die ons opslagruimte en verwerkingscapaciteiten in hun datacentra bieden en op ons verzoek ook persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies. Persoonsgegevens kunnen met alle hieronder vermelde functionaliteiten worden doorgegeven aan hosting dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken gegevens ofwel uitsluitend in de EU of wij hebben voor een passend niveau van gegevensbescherming gezorgd met behulp van de EU-standaardbepalingen voor gegevensbescherming.

e) Doorgifte aan overheidsinstanties

Wij geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties (inclusief rechtshandhavingsinstanties), als dit voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, die op ons van toepassing is, noodzakelijk is (Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, sub c) AVG, of als dit nodig is voor de indiening, uitvoering of verdediging van wettelijke rechten (Rechtsgrondslag Artikel 6, lid 1, sub f) AVG).

f) Bewaartermijn

In de rubriek “Bewaartermijn” wordt telkens aangegeven hoe lang wij de gegevens gebruiken voor het respectieve verwerkingsdoel. Aan het einde van deze periode zullen de gegevens niet langer door ons worden verwerkt, maar in regelmatige intervallen worden gewist, behalve wanneer een verdere verwerking en opslag wettelijk voorgeschreven is (met name omdat het voor de vervulling van een wettelijke verplichting noodzakelijk is of als dit nodig is voor de indiening, uitvoering of verdediging van wettelijke rechten) of u ons een verderstrekkende toestemming heeft gegeven.

g) Beschrijvingen van de gegevenscategorieën

In de volgende onderdelen worden voor bepaalde gegevenstypes de volgende samenvattende categorienamen gebruikt:

●            Account gegevens: Login-/gebruikersidentificatie en wachtwoord

●            Persoonlijke basisgegevens: Titel, aanspreking/geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum

●            Adresgegevens: Straat, huisnummer, i.v.t. Adres toevoegsels, postcode, plaats, land

●            Contactgegevens: Telefoonnummer(s), Faxnummer(s), E-mailadres(sen)

●            Inloggegevens: Informatie over de service waarvoor u zich heeft aangemeld; tijdstippen en technische informatie
              over de registratie, bevestiging en afmelding; bij de registratie door u opgegeven gegevens

●            Bestelgegevens: Bestelde producten, prijzen, betalings- en leveringsinformatie

●            Betalingsgegevens: Bankgegevens, creditcardgegevens, gegevens van andere betalingsdiensten zoals PayPal

●            Gebruikersgegevens media-distributeur: Accreditatie onderwerp, Accreditatie tijdstip, toestemming voor
               gebruiksbeperking / toestemmingsverklaring, downloads van het persmateriaal

●            Gegevens gebruikersprofiel Newsletter: Openen van de Newsletter (datum en tijdstip), inhoud, geselecteerde
               links, bovendien de volgende informatie van het toegankelijke computersysteem: gebruikte Internet Protocol-
              adres (IP-adres), browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem en soortgelijke technische  informatie.

●            Toegangsgegevens: Datum en tijdstip van het bezoek aan onze service; de site van waaruit het toegangssysteem
              onze site heeft benaderd; bij het gebruik opgeroepen sites; gegevens voor de identificatie van de sessie (sessie-ID);
              en bovendien de volgende informatie over het toegankelijke computersysteem: gebruikte Internet Protocol-adres
              (IP-adres), browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie.

2.Onze Services benaderen

Hieronder beschrijven wij hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt als u onze services benaderd (bijvoorbeeld het laden en bekijken van de website, openen en navigeren binnen de applicatie voor mobiele apparaten).

In het bijzonder wijzen wij erop dat de doorgifte van toegangsgegevens naar externe inhoudaanbieders (zie onder b.) onvermijdelijk is vanwege de technisch werkwijze van informatiedoorgifte via het Internet. De derde aanbieders zijn zelf verantwoordelijk dat de door hen gebruikte IT systemen conform de gegevensbescherming werken. De beslissing over de bewaartermijn van de gegevens berust bij de dienstverleners.

a) Beoogd gebruik van de gegevensverwerking en de rechtsgrondslag en eventueel rechtmatige belangen, bewaartermijn

Gegevenscategorie: Toegangsgegevens

Beoogde gebruik: Totstandbrenging van de verbinding; weergave van de inhoud van de service; ontdekking van aanvallen op onze site op basis van ongebruikelijke activiteiten; foutdiagnose

Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, sub f) AVG

Rechtmatig belang: Juiste werking van het systeem; veiligheid van gegevens en bedrijfsprocessen; preventie van misbruik; voorkoming van schade door interferenties met de informatiesystemen

Bewaartermijn: 4 Weken

b) Ontvanger van persoonsgegevens

 

Ontvangerscategorie:

Externe aanbieders van inhoud, de inhoud (bijv. afbeeldingen, video’s, ingebouwde plaatsingen van socialen netwerken, reclamebanners, lettertypen, update informatie) ter beschikking stellen, die voor de weergave van de service noodzakelijk zijn

Betrokken gegevens: Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, sub f) AVG

Rechtmatig belang: Juiste werking van het systeem; (versnelde) weergave van de inhoud

 

Ontvangerscategorie: IT-beveiligingsdienst

Betrokken gegevens: Toegangsgegevens

Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, sub f) AVG

Rechtmatig belang: Verhinderen van aanvallen door het gebruik van veiligheidslacunes / tekortkomingen

3.Klanten-Feedback

Hieronder beschrijven wij hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden als u contact opneemt met onze klantenservice.

Beoogd gebruik van de gegevensverwerking en de rechtsgrondslag en eventueel rechtmatige belangen, bewaartermijn

Gegevenscategorie: Persoonlijke basisgegevens; contactgegevens; inhoud van de aanvragen / klachten

Beoogde gebruik: Verwerking van aanvragen van klanten en klachten van gebruikers

Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, sub b) en f) AVG

Rechtmatig belang: Verbetering van onze Service: Klantenbinding

Bewaartermijn: Verwerking op aanvraag

 

4.Tracking

Hieronder beschrijven wij hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden met behulp van Tracking technologieën voor de analyse en optimalisering van onze Services en reclamedoeleinden.

De beschrijving van het trackingsproces bevat ook informatie over hoe u de gegevensverwerking kunt verhinderen of betwisten. Houd er a.u.b rekening mee dat deze zogenaamde “Opt-out”, dus de afwijzing van de verwerking, normaal gesproken ook wordt opgeslagen via Cookies. Als u onze Services gebruikt via een nieuw eindapparaat of in een andere browser of als u de door uw browser geplaatste Cookies hebt verwijderd, moet u de weigering opnieuw verklaren.

De weergegeven trackingsprocessen verwerken persoonsgegevens alleen in pseudonieme vorm.

Een verbinding met een specifieke, geïdentificeerde natuurlijke persoon, d.w.z. een combinatie van de gegevens met informatie over de drager van het pseudoniem, vindt niet plaats.

a) Tracking voor de analyse en optimalisering van onze Services en hun gebruik

 

1.Doel van de verwerking

De analyse van het gedrag van de gebruiker door middel van Tracking helpt ons om de effectiviteit van onze Services te controleren, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers alsmede om fouten te corrigeren. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor het statistisch bepalen van parameters voor het gebruik van onze Services (reikwijdte, gebruiksomvang, surfgedrag van gebruikers), op basis van uniforme standaardprocedures en zodoende om vergelijkbare marktwaarden te verkrijgen.

2.Rechtsgrondslag van de verwerking

Voor Services, die door ons met betrekking tot een contract worden geleverd, worden Tracking en de bijbehorende analyse van gebruikersgedrag uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, sub b) AVG. De evaluatie van informatie die door Tracking wordt verkregen is noodzakelijk om u te voorzien van geoptimaliseerde Services volgens het contractuele doel en om u het grootst mogelijke voordeel te bieden.

Anders, d.w.z. naast een samenhang met een contractuele relatie, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens Artikel 6, lid 1, sub f) AVG. Hiermee volgen wij het rechtmatig belang om op basis van de informatie, die is verkregen via Tracking, te zorgen voor zo efficiënt mogelijke Services en om deze op de best mogelijke manier te verkopen.

3.De gebruikte Trackingsprocessen in detail

Omschrijving van de Service

Google Analytics

Toepassingsbereik(en)

alle

Werkwijze

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van de Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en waarmee u het gebruikt van de website kunt analyseren.De informatie die door de Cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website, namelijk

●            browser- type / -versie,

●            gebruikte besturingssysteem,

●            verwijzende URL (de eerder bezochte site),

●            hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres).

●            tijdstip van serveraanvraag,

worden normaal gesproken doorgegeven aan een Server van Google in de USA en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort maar wel binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik te leveren aan de website-exploitant.

Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van Cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u verhinderen dat Google de gegevens, die gegenereerd zijn door de Cookie en welke gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, als u de  beschikbare Browser-Plug-in onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? ) download en installeert.Onder de vermelde link kunt u ook informatie over de Browser-Add-on vinden.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Google Analytics is ook te vinden op  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Mogelijkheid om de verwerking te beëindigen (Opt-out)

U kunt het verzamelen door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst dat de toekomstige verzameling van uw gegevens tijdens een bezoek aan deze website verhindert. Google Analytics deactiveren

 

III.Rechten van betrokkene

1.Recht tot intrekking

Als wij uw persoonsgegevens verwerking voor het uitvoeren van direct mail, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot u ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor uw profiel voor zover dit verband houdt met dergelijke direct mail.

U hebt bovendien het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u, die wordt uitgevoerd krachtens Artikel 6, lid 1, sub e) of  f) AVG; dit geldt ook voor een profiel op basis van deze bepalingen.

Het recht om bezwaar aan te tekenen kunt u zonder kosten uitvoeren. U kunt ons via de onder I.3 genoemde contactgegevens bereiken of de volgende manieren gebruiken:

Per e-mail aan: freedreams@datenschutzanfrage.de

Per telefoon:+49 781-639 6100

Per Fax:+49 781-639 6101

2.Recht op informatie

U hebt het recht om van ons een bevestiging daarover te eisen of er persoonsgegevens met betrekking tot u verwerkt worden en, indien nodig, informatie betreffende dergelijke persoonsgegevens en de andere informatie die wordt vermeld in Artikel 15 AVG.

3.Recht op correctie

U hebt het recht om van ons onmiddellijke de correctie te eisen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG).

Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te eisen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

4.Recht op uitwissing van gegevens (“Recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht van ons te eisen dat u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd voor zover één van de in Artikel 17, lid 1 AVG van toepassing is en de verwerking niet voor één van de in Artikel 17, lid 3 AVG geregelde doeleinden noodzakelijk is.
 

5.Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking in de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, als aan één van de in Artikel 18, lid 1, sub a) tot D0 AVG geregelde voorwaarden voldaan is.
 

6.Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt volgens de in Artikel 20, lid 1 AVG genoemde voorwaarden het recht om de op u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat, en het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke zonder belemmering door ons. Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke instantie worden gestuurd indien dit technisch mogelijk is.
 

7.Recht tot intrekking bij toestemming

Als de verwerking afhankelijk is van uw toestemming hebt u het recht om de toestemming op elk moment te herroepen. De rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking wordt daardoor niet beïnvloed.
 

8.Recht op beroep

U hebt recht op beroep bij de voor ons bedrijf verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De voor ons bedrijf verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, https://www.ldi.nrw.de/